Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FEESTVERHUUR DE BUURVROUW
Feestverhuur de Buurvrouw (hierna: wij of ons) is een handelsnaam van Feestcafé de Buurvrouw B.V. (hierna: de vennootschap) gevestigd te ’s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62224131. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening aan onze opdrachtgevers.

Alle opdrachten aan ons worden aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. Wij zijn enkel gebonden aan offertes, overeenkomsten en andere afspraken, als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, leiden opdrachten aan ons enkel tot een inspanningsverplichting en nimmer tot een resultaatsverplichting en gelden er geen fatale termijnen.

Onze opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan ons verstrekte informatie. Onze opdrachtgever staat bovendien in voor de veiligheid van onze medewerkers en goederen, zal hen enkel inzetten voor het overeengekomen doel en zal onder alle omstandigheden als een goed huisvader voor onze medewerkers en goederen zorgdragen. Onze opdrachtgever is gedurende de uitvoering opdracht aansprakelijk voor alle schades die wij en/of onze medewerkers leiden, tenzij deze schade aan ons of onze medewerkers zelf te wijten is (u dient derhalve onze goederen voorafgaand aan het in gebruik nemen goed te controleren en eventuele gebreken direct aan ons te melden). Onze opdrachtgever draagt er voor zorg dat onze medewerkers en goederen aan het einde van de opdracht tijdig, alsmede volledig en onbeschadigd voor ons beschikbaar zijn.

Tenzij anders overeengekomen zijn onze prijzen exclusief btw, dienen onze facturen binnen 30 dagen te zijn betaald en dient onze vergoeding voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan. Indien wij onze vergoeding niet tijdig ontvangen, zijn wij gerechtigd onze dienstverlening op te schorten, zonder dat de betalingsverplichting van onze opdrachtgever komt te vervallen.

Onze producten zelf zijn in beginsel niet gevaarlijk. Verkeerd gebruik wel. Check daarom altijd onze veiligheidsinstructie. Deelname aan onze attracties en activiteiten geschiedt altijd voor eigen risico. Indien wij attracties met begeleiding verhuren, zorgen wij voor de begeleiding en spannen wij ons in om de activiteiten goed te laten verlopen. Indien wij attracties zonder begeleiding verhuren, dient onze opdrachtgever zorg te dragen voor een deugdelijke begeleiding en in te staan voor de veiligheid van zowel de attracties als de deelnemers, alsmede indien een van deze deelnemers ons aanspreekt, ons hiertegen te vrijwaren.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade, indien deze schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld aan onze zijde of die van onze medewerkers. Indien wij buiten deze situaties toch aansprakelijk zouden zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt enkel directe schade en wel tot het bedrag waarvoor wij zijn verzekerd vermeerderd met ons eigen risico en bij gebreke daarvan de factuurwaarde van de met onze opdrachtgever gesloten opdracht.

Annulering is enkel mogelijk tegen betaling van annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 50% tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht, 75% tot 24 uur voor aanvang van de opdracht en 100% vanaf aanvang van de opdracht, tenzij onze schade door de annulering hoger is. In dat geval zijn wij gerechtigd onze volledige schade in rekening te brengen.

Indien onze opdrachtgever niet tijdig en/of volledig aan zijn verplichtingen voldoet, danwel wij redenen hebben om aan te nemen dat hij hieraan niet, niet tijdig en/of niet volledig zal voldoen, zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, waarbij onze opdrachtgever alle schade die wij hierdoor lijden aan ons dient te vergoeden.

Voor onze attracties en/of activiteiten kan een (evenementen)vergunning verplicht zijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor alle eventueel benodigde vergunningen.

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet zich verzet, dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Klik hier voor extra maatregelen in verband met COVID 19.

® juli 2018